Health Action Overseas - Romania

Str. Agricultori nr. 66, ap. 1, sector 2, 021493 Bucuresti, Romania
Tel: +40 (0)21 320 30 68
office@hao.org.ro

News

Rehousing project

10/09/2019 10:33

Less than 20 years ago a number of eight young adults with disabilities living in a large scale state institution in Negru Voda, were moved by HAO to James Dillon Group Home in Constanta city. As a natural step towards achieving full independence they were then moved in 2008 to a to semi-independent apartment, Egreta. Further on in 2012, six of them have been supported to move to Henry Coanda Social Campus in Constanta, while for the other two financial support has been provided for them to buy their own flats.

After careful consideration, following HAO’s assessment of housing and environment conditions in Henry Coanda in 2015, a number of concerns on the barriers that the young adults are facing to living the live they want have been raised, all of them having been at times victims of hostility and some violence from other people living in the Social Campus.

As a result, HAO has recently decided to support the four young adults once more, in providing them with proper housing, by financially supporting both the purchase of their apartments and the accommodation to a new, much safer environment. Rehousing project aims at improving living conditions for four of our young adults with a disability, and to potentially creating more choices on where they want to live and whom do they want to live with, to enable them to achieve their aspirations. Over a period of six months, HAO will purchase a number of two studios and a one bedroom apartment and will ensure smooth transition and accommodation of the four young adults.

 

Lansarea oficială a Youth Employment Magazine este anunțată în cadrul Zilei internaționale a prieteniei. Aproape 200 de instituții din 26 de țări europene care implementează proiecte finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia se unesc pentru a împărtăși rezultatele inițiativelor lor menite să combată șomajul în rândul tinerilor în Europa.

Lansată la 30 iulie, Youth Employment Magazine va funcționa ca sursă de inspirație pentru toate proiectele implementate în cadrul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Echipa editorială este formată din experți care implementează ei înșiși proiectele respective, care elaborează în mod regulat materiale despre progresul și rezultatele fiecărui proiect. Platforma este înființată de Operatorul de fond, un consorțiu al JCP Italia și Ecorys Polonia.

 

Problema arzătoare a Europei

Conform datelor prezentate recent de Eurostat, în anul 2018, la nivelul UE-28, aproximativ 15 milioane de tineri cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani nu munceau și nici nu urmau un program de educație și formare. În Italia și Grecia, țări cu cea mai ridicată rată a șomajului, mai mult de un sfert dintre tineri nu aveau o slujbă. Pentru a promova angajarea durabilă și calitativă a tinerilor în Europa, Islanda, Liechtenstein și Norvegia au lansat, în 2017, EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în valoare de 60 de milioane de euro. Cele 26 de proiecte la scară largă selectate pentru a primi finanțare urmăresc să ajute aproximativ 25 000 de tineri să-și găsească un loc de muncă sau să creeze noi locuri de muncă.

"Tinerii vulnerabili abandonează deseori sistemele formale de educație și formare profesională și ies adesea în afara pieței obișnuite a forței de muncă și există o mare nevoie de soluții inovatoare, transfer de bune practici și studii de impact asupra a ceea ce funcționează și ce nu. Cele 26 de proiecte vor dezvolta, testa sau adopta aproape 100 de abordari, metode si practici noi, subliniind caracterul inovator al Fondului pentru angajarea tinerilor", declară doamna Grethe Haugøy, Senior Sector Officer pentru Fonduri Regionale și Fondul Global pentru Dialog Social și Muncă Decentă la Biroul Mecanismului Financiar, Secretariatul EEA and Norway Grants.

 

O platformă dincolo de frontiere

În comparație cu alte inițiative ale EEA and Norway Grants, valoarea adăugată a Fondului pentru ocuparea tinerilor este generată de concentrarea sa transnațională. Acest lucru este în concordanță cu Strategia Europa 2020 și cu politica de coeziune a UE care ține seama de rolul esențial al regiunilor și al cooperării transfrontaliere pentru o creștere rațională, durabilă și favorabilă incluziunii. Cum aria de cuprindere a Fondului este enormă (consorțiile de proiect reunesc 195 de entități din diverse sectoare care își desfășoară activitatea în 26 de țări), diseminarea rezultatelor la nivelul țărilor în care sunt implementate proiectele și fluxul de informații dincolo de granițele generează provocări semnificative. Acesta este principalul motiv pentru care este creată o platformă comună de comunicare sub forma unei reviste online. Nu întâmplător lansarea oficială a revistei "Youth Employment Magazine" are loc de Ziua internațională a prieteniei, întrucât consorțiile care implementează proiecte mențin constant relații armonioase, împărtășesc bune practici și experiențe.

 

Activități locale, informații globale

Revista nou creată va integra conținuturi pregătite în cadrul tuturor proiectelor: nu numai știri despre realizările curente și informații despre progresul acestora, ci și articole lungi, comprehensive, coroborate cu o galerie multimedia. În plus, calendarul actualizat constant va permite publicului să urmărească toate evenimentele organizate în cadrul proiectelor în spațiul european și în statele donatoare.

"Revista online va servi ca o platformă pentru a inspira, conecta și a atrage atenția tinerilor din Europa și va deveni un hub online pentru toate entitățile implicate în Fond", a declarat Raquel Torres Prol, Communication Officer, Fund for Youth Employment at the Financial Mechanism Office, Secretariatul EEA and Norway Grants.

 

Despre EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
 • finanțare în valoare de 60,6 milioane euro.
 • 3 țări donatoare - Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
 • susține 26 de proiecte transnaționale care promovează angajarea calitativă a tinerilor.
 • intenționează să ajungă, în special, la șomeri pe termen lung din grupa de vârstă 25-29 de ani, pentru a fi complementar finanțării oferite de UE.

Mai multe informații: https://eeagrants.org/fundforyoutemployment

The official launch of the Youth Employment Magazine is announced on the UN International Day of Friendship. Nearly 200 institutions from 26 European countries implementing projects financed by Iceland, Liechtenstein and Norway unite to share results of their initiatives aimed at combatting youth unemployment in Europe.

Launched on July 30, the Youth Employment Magazine will function as a content resource for all projects implemented under the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Its editorial team consists of experts implementing the projects themselves, who are regularly developing materials about the progress and results of each project. The platform is established by the Fund Operator,a consortium of JCP Italy and Ecorys Polska.

The burning question for Europe

According to recent data shown in the Eurostat database, approximately 15 million young people aged 20-34 were neither in employment, nor in education and training (NEET) in the EU-28 in 2018. In Italy and Greece, with the highest youth unemployment rate, more than a quarter of young people were out of the labour market. To promote sustainable and quality youth employment in Europe, Iceland, Liechtenstein and Norway launche d in 2017 the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment amounting to 60 million euros. The 26 large-scale projects selected to receive funding are now implementing their initiatives that aim to help around 25 000 young people find a job or create new ones.

“Vulnerable youth often fall outside the formal education and training systems as well as the ordinary labour market, and there is a great need for innovative solutions, transfer of good practice and impact studies on which interventions work and which do not. The 26 projects will develop, pilot or adopt almost 100 new approaches, methods and practices, underlining the innovative nature of the Fund for Youth Employment,” quoting Mrs Grethe Haugøy, Senior Sector Officer for Regional Funds and Global Fund for Social Dialogue and Decent Work at the Financial Mechanism Office, the Secretariat of the EEA and Norway Grants.

One platform beyond borders

Compared to other initiatives of the EEA and Norway Grants, the added value of the Fund for Youth Employment is its transnational focus. This is in line with the Europe 2020 strategy and the EU cohesion policy that takes account of the crucial role regions and cross-border cooperation play for smart, sustainable and inclusive growth. Although the range of the Fund is enormous (project consortia bring together 195 entities from various sectors covering their activities in 26 countries), disseminating results at the level of countries where projects are implemented and the flow of information beyond borders faces significant challenges. This is the main reason why a common communication platform in the form of an online magazine is created. It is not accidental that the official launch of the "Youth Employment Magazine" falls on the UN International Day of Friendship, since consortia implementing projects remain in harmonised, constant relations with each other, sharing good practices and exchanging experiences.

Local activities, global information

The newly created magazine will aggregate content prepared by all projects: not only news about current achievements and information on their progress, but also longer substantive articles and various multimedia. Furthermore, the constantly updated calendar will allow the audience to follow all events organised by projects across Europe and the Donor States.

“The online magazine will serve as a platform to inspire, connect and raise awareness among young people in Europe and will become an online hub for all the entities involved in the Fund,” said Raquel Torres Prol, Communication Officer for the Fund for Youth Employment at the Financial Mechanism Office, the Secretariat of the EEA and Norway Grants.

About the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

 • €60.6 million in funding;
 • 3 donor countries – Iceland, Liechtenstein, Norway;
 • Supporting 26 transnational projects that promote quality youth employment;
 • Intends in particular to reach the long-term unemployed in the age group 25-29, to be complementary to existing EU funding.

More information: https://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

Fundatia Health Action Overseas în calitate de lider de parteneriat, alături de ZGURA-M LTD. (Bulgaria), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia), G.M EuroCy Innovations Ltd, (Cipru) şi Status Employment (Marea Britanie), vă invită la conferinţa de lansare a proiectului „Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD”, in data de 07 noiembrie 2018, la Hotel IBIS Constanţa, sala TRAIAN, începând cu ora 10:00.
 
Proiectul, care se adresează tinerilor cu dizabilităţi, se derulează în perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021 şi este cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă, prin aplicarea unor măsuri optime în procesul de ocupare a acestora. 450 de tineri cu dizabilităţi, cu vârsta între 15 şi 29 de ani, dintre care 150 din România, vor beneficia de realizarea unor profile vocaţionale, urmate de planuri individuale de acţiune; vor participa la activităţi de voluntariat şi la procesul de angajare asistată, inclusiv la întâlniri cu potenţiali angajatori. În ceea ce priveşte ţara noastră, datorită acestui proiect, vor fi înfiinţate două Centre de servicii și resurse în angajare asistată la Constanţa şi Bucureşti, cel din Capitală, autorizat pentru formare în domeniul angajării asistate. Companiile interesate să se implice în îmbunătăţirea situaţiei privind ocuparea tinerilor cu dizabilităţi vor beneficia în cadrul proiectului de informare şi consultanţă în domeniul angajării asistate, de cursuri de formare, precum şi de un ghid de bune practici în angajarea tinerilor cu dizabilităţi.
 
Ne-am dori să vă avem alături de noi la acest eveniment, pe care noi ni-l dorim informativ, interactiv şi un bun punct de plecare pentru ca împreună să facem un mâine mai bun pentru tinerii cu dizabilități. Ne puteti contacta la telefon 0771.442.041 sau 0723.501.607 sau pe email: contact[at]hao.org.ro
 

 

Recrutam in Constanta!

25/07/2018 16:37

HEALTH ACTION OVERSEAS organizatie cu activitate in domeniul furnizarii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati, recruteaza pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD’ finantat de EEA & Norway Grants si aflat in derulare pe 36 luni:

 

1. SPECIALIST RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Program de lucru: 2h/zi, 40 h/luna

Cerinte:

 • Absolvent al invatamantului superior, de preferat in domeniile:  jurnalism sau comunicare si relatii publice;
 • Experienta in informare, publicitate si comunicare minim 3 ani;
 • Experienta in implementarea proiectelor cu fonduri europene minim 1 an;
 • Fluenta (scris/vorbit) in limba engleza;
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.

Sarcini:

 • Responsabil cu organizarea si implementarea masurilor de informare si publicitate ale proiectului: Conferinte de lansare/inchidere, conferinte de presa, buletine informative, comunicate de presa,  alte evenimente;
 • Planifica, coordoneaza si monitorizeaza activitatea nationala de informare si publicitate din cadrul activitatilor proiectului;
 • Elaboreaza si pune in aplicare o strategie de dezvoltare a vizibilitatii proiectului;
 • Intocmeste si elaboreaza materialele /documentatia pentru promovarea proiectului.
 

2. SPECIALIST ANGAJARE ASISTATA - VOLUNTAR

Program de lucru: 6h/zi, 120 h/luna

Durata contractului: minim 8 luni

Cerinte:

 • student / absolvent studii socio-umane.

Responsabilitățile și sarcinile principale:

 • Identifica tineri cu dizabilitati (15 - 29 ani) si ii sprijina in procesul de angajare si incluziune sociala si profesionala;
 • Aplica instrumentele elaborate in cadrul proiectului (profil vocational, planul de actiune etc.), monitorizeaza si evalueaza parcursul serviciilor de angajare asistata oferite fiecarui beneficiar;
 • Contribuie la elaborarea unei baze de date cu persoanele din grupul tinta, implicate in activitatile proiectului;
 • Identifica angajatori, specialisti in domeniul resurselor umane si membri ai familiei tanarului cu dizabilitati, promoveaza activitatile proiectului si sprijina implicarea acestora in cadrul proiectului;
 • Participa la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului: conferinte, intalniri, schimburi de experienta.

Avantaje / beneficii:

 • Oferirea unui context real și util de pregătire pentru profesia de specialist in angajare asistata;
 • Oferirea de materiale, instrumente și know-how pentru dezvoltarea în domeniul angajarii asistate;
 • Posibilitatea de participare la sesiuni de formare interna privind procesul de angajare asistata pentru tineri cu dizabilitati;
 • decontarea lunara a unui abonament de transport local, pe 2 linii;
 • asigurarea unui telefon de serviciu.
 
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV + Scrisoare de intentie la adresa office@hao.org.ro pana la data de 01.08.2018.

 

Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2015 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia Health Action Overseas (fosta Fundatia pentru o Viata mai Buna - FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!

 

Daca ati obtinut numai venituri din salarii, descarcati DECLARATIA _230 aici:

                                        

Daca ati obtinut, pe langa salarii si orice alte forme de venituri (ex. chirii, drepturi de autor, etc.), descarcati DECLARATIA_200 aici:

                                        

 

A big THANK YOU to all our Romanian friends and supporters who donated 2% from their salary taxes to Health Action Overseas (formerly Fundatia pentru o Viata mai Buna - FVB) in 2015 – we hope you remember us in this tax year!

 

If you only got salaries, download DECLARATION_230 here:

                                        

If you also got any other type of income, download DECLARATION_200 here:

                                        

Should you need more information about this option, and/or assistance in filling in the form, please contact us at office@hao.org.ro , phone us on 021 320 30 68 or skype us on fvb.romania

Fundatia pentru o Viata mai Buna anunta lansarea proiectului 'Pentru o Viata Buna' project sponsorizat de Fundatia PACT cu sustinerea financiara a OMV Petrom in cadrul programului de finantare "Idei din Tara lui Andrei".

Acesta va fi implementat incepand cu 1martie 2016 pentru o durata de 12 luni, se adreseaza locatarilor Campusului Henri Coanda si incurajeaza implicarea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social în viaţa comunităţii, creşterea activismului comunitar în rândul acestora si cresterea încrederii în capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul accesati https://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiect-pentru-o-viata-buna-id-1792-cmsid-65, sau ne puteti contacta:

Tel./Fax 0213203068; 0723501607
email: office@fvb.ro; boisteanuraluca@fvb.ro
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Fundatia-pentru-o-Viata-mai-Buna-FVB/212384152110810
Site: www.fvb.ro

Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2014 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia pentru o Viata mai Buna (FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!

 

Daca ati obtinut numai venituri din salarii, descarcati DECLARATIA _230 aici:

                                        

Daca ati obtinut, pe langa salarii si orice alte forme de venituri (ex. chirii, drepturi de autor, etc.), descarcati DECLARATIA_200 aici:

                                        

 

A big THANK YOU to all our Romanian friends and supporters who donated 2% from their salary taxes to FVB (HAO partner) in 2014 – we hope you remember us in this tax year!

 

If you only got salaries, download DECLARATION_230 here:

                                        

If you also got any other type of income, download DECLARATION_200 here:

                                        

Should you need more information about this option, and/or assistance in filling in the form, please contact us at office@hao.org.ro , phone us on 021 320 30 68 or skype us on fvb.romania

2 din cei 3 tineri ai nostri care au absolvit cu succes clasa VIII-a prin Programul “Scoala Altfel” – Felicitari!

This opens up new opportunities as they will now be able to attend Qualification Courses.

 

Once again,

Congratulations!

and

Thank you very much! to all the people and organisations involved!

Asistent Social cu jumatate de norma, program flexibil


Responsabilitati: Asistentul social raspunde de realizarea si coordonarea activitatilor specifice managementului de caz si este responsabil cu coordonarea activitatilor locale prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali publici si privati activi in domeniul dizabilitatii.


Cerinte: Studii superioare de specialitate finalizate, abilitati de comunicare si relationare, capacitatea de a lucra individual si in echipa, rezistenta la stress, cunostinte de limba engleza cel putin la nivel mediu. Experienta profesionala de minim 2 ani.

Experienta in domeniul managementului de proiect si in gestionarea resurselor umane, materiale, financiare si informationale, precum si experienta de lucru cu persoane cu dizabilitati constituie un avantaj.


Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV si scrisoare de intentie prin e-mail la adresa office@fvb.ro pana la data de 21.08.2015. Numai candidatii selectati vor fi contactati pentru interviu.

Items: 1 - 10 of 35
1 | 2 | 3 | 4 >>

News

Rehousing project

10/09/2019 10:33
Less than 20 years ago a number of eight young adults with disabilities living in a large scale state institution in Negru Voda, were moved by HAO to James Dillon Group Home in Constanta city. As a natural step towards achieving full independence they were then moved in 2008 to a to...
Lansarea oficială a Youth Employment Magazine este anunțată în cadrul Zilei internaționale a prieteniei. Aproape 200 de instituții din 26 de țări europene care implementează proiecte finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia se unesc pentru a împărtăși rezultatele inițiativelor lor menite să...
The official launch of the Youth Employment Magazine is announced on the UN International Day of Friendship. Nearly 200 institutions from 26 European countries implementing projects financed by Iceland, Liechtenstein and Norway unite to share results of their initiatives aimed at combatting youth...
Fundatia Health Action Overseas în calitate de lider de parteneriat, alături de ZGURA-M LTD. (Bulgaria), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia), G.M EuroCy Innovations Ltd, (Cipru) şi Status Employment (Marea Britanie), vă invită la conferinţa de lansare a proiectului...

Recrutam in Constanta!

25/07/2018 16:37
HEALTH ACTION OVERSEAS organizatie cu activitate in domeniul furnizarii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati, recruteaza pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD’ finantat de EEA & Norway Grants si aflat in derulare pe 36...
Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2015 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia Health Action Overseas (fosta Fundatia pentru o Viata mai Buna - FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!   Daca ati obtinut numai venituri din salarii,...
Fundatia pentru o Viata mai Buna anunta lansarea proiectului 'Pentru o Viata Buna' project sponsorizat de Fundatia PACT cu sustinerea financiara a OMV Petrom in cadrul programului de finantare "Idei din Tara lui Andrei". Acesta va fi implementat incepand cu 1martie 2016 pentru o durata de 12 luni,...
Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2014 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia pentru o Viata mai Buna (FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!   Daca ati obtinut numai venituri din salarii, descarcati DECLARATIA...
2 din cei 3 tineri ai nostri care au absolvit cu succes clasa VIII-a prin Programul “Scoala Altfel” – Felicitari! This opens up new opportunities as they will now be able to attend Qualification Courses.   Once again, Congratulations! and Thank you very much! to all the people and...
Asistent Social cu jumatate de norma, program flexibil Responsabilitati: Asistentul social raspunde de realizarea si coordonarea activitatilor specifice managementului de caz si este responsabil cu coordonarea activitatilor locale prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali publici si privati...
1 | 2 | 3 | 4 >>

News

Rehousing project

10/09/2019 10:33
Less than 20 years ago a number of eight young adults with disabilities living in a large scale state institution in Negru Voda, were moved by HAO to James Dillon Group Home in Constanta city. As a natural step towards achieving full independence they were then moved in 2008 to a to...
Lansarea oficială a Youth Employment Magazine este anunțată în cadrul Zilei internaționale a prieteniei. Aproape 200 de instituții din 26 de țări europene care implementează proiecte finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia se unesc pentru a împărtăși rezultatele inițiativelor lor menite să...
The official launch of the Youth Employment Magazine is announced on the UN International Day of Friendship. Nearly 200 institutions from 26 European countries implementing projects financed by Iceland, Liechtenstein and Norway unite to share results of their initiatives aimed at combatting youth...
Fundatia Health Action Overseas în calitate de lider de parteneriat, alături de ZGURA-M LTD. (Bulgaria), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia), G.M EuroCy Innovations Ltd, (Cipru) şi Status Employment (Marea Britanie), vă invită la conferinţa de lansare a proiectului...

Recrutam in Constanta!

25/07/2018 16:37
HEALTH ACTION OVERSEAS organizatie cu activitate in domeniul furnizarii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati, recruteaza pentru proiectul ‘Labour market Employment for young Adults with a Disability - LEAD’ finantat de EEA & Norway Grants si aflat in derulare pe 36...
Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2015 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia Health Action Overseas (fosta Fundatia pentru o Viata mai Buna - FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!   Daca ati obtinut numai venituri din salarii,...
Fundatia pentru o Viata mai Buna anunta lansarea proiectului 'Pentru o Viata Buna' project sponsorizat de Fundatia PACT cu sustinerea financiara a OMV Petrom in cadrul programului de finantare "Idei din Tara lui Andrei". Acesta va fi implementat incepand cu 1martie 2016 pentru o durata de 12 luni,...
Multumim tuturor prietenilor si sustinatorilor nostri care (si) in 2014 au directionat 2% din impozitul pe venit catre Fundatia pentru o Viata mai Buna (FVB). Speram ca nu ne veti uita nici anul acesta!   Daca ati obtinut numai venituri din salarii, descarcati DECLARATIA...
2 din cei 3 tineri ai nostri care au absolvit cu succes clasa VIII-a prin Programul “Scoala Altfel” – Felicitari! This opens up new opportunities as they will now be able to attend Qualification Courses.   Once again, Congratulations! and Thank you very much! to all the people and...
Asistent Social cu jumatate de norma, program flexibil Responsabilitati: Asistentul social raspunde de realizarea si coordonarea activitatilor specifice managementului de caz si este responsabil cu coordonarea activitatilor locale prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali publici si privati...
1 | 2 | 3 | 4 >>

News

Asistent Social cu jumatate de norma, program flexibil Responsabilitati: Asistentul social raspunde...
On the 18th of Novermber 2014 another Meeting of HAO Board of Directors was held in Dublin, where...
Today, the 25th of February 2014, FVB's Executive Director has attended HAO Board of Directors...
Items: 10 - 12 of 35
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>